Missietekst

I.T.E.R. is een multidisciplinair regioteam dat behandeling, begeleiding en vorming aanbiedt aan jongeren, volwassenen en ouderen met een problematiek van reŽel of dreigend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gedrag kan van strafbare, parafiele of hyperseksuele aard zijn en kan verschillende vormen van schade veroorzaken. Ook de omgeving van deze cliŽnten kan bij I.T.E.R. met vragen terecht. Daarnaast organiseert I.T.E.R. telefonisch onthaal en onderhoudt het een website om tegemoet te komen aan informatieve en adviesvragen die verband houden met deze problematiek. Daarenboven kan I.T.E.R. expertise aan andere hulp-en dienstverleners aanbieden in de vorm van supervisie of coaching en consult.

Iter is een Latijns woord en betekent "reisweg". Als letterwoord verwijst het naar de therapeutische doelstellingen: I-mpulscontrole, T-erugvalpreventie, E-mpathiebevordering en R-esponsabilisering. I.T.E.R. kiest voor hulpverlening vanuit de principes van spaarzaamheid in het zorgaanbod, empowerment van de cliŽnt en zijn omgeving, zorg op maat van de cliŽntproblematiek en werken volgens "best practices"-principes.

I.T.E.R. doet evaluatieonderzoeken met indicatiestelling voor de doelgroep en realiseert een ambulant hulpaanbod met het oog op terugvalpreventie, herstelgerichte delictverwerking, rehabilitatie, geestelijke gezondheidszorg en welzijnsbevordering. I.T.E.R. heeft in zijn therapie met plegers steeds een drievoudige focus voor ogen: de cliŽnt en zijn systeem, het slachtoffer en zijn systeem en de samenleving.

Om dit waar te maken kiest I.T.E.R. expliciet voor een regioteam waar competenties en middelen worden samengebracht om deze missie waar te maken. I.T.E.R. heeft de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Halle/Vilvoorde als kerngebied en het arrondissement Leuven als uitbreidingsgebied voor sommige specifieke opdrachten. CliŽnten die in deze regio's wonen, worden bij voorrang geholpen.
De mulitidisciplinaire aanpak betreft zowel een veelheid aan functies (minstens: psychiater, psycholoog, criminoloog, maatschappelijk werker, secretariaatsmedewerker, een diversiteit aan hulpverleningsrichtingen (medisch-psychiatrisch gericht, systeemgericht, gedragsgericht, welzijns- en herstelgericht, cliŽntgericht, motivatiegericht) en een expliciete keuze om met alle betrokken partners samen te werken met respect voor ieders eigenheid en vanuit ethisch en deontologisch verantwoorde keuzes.