Privacy

Jouw privacy, onze zorg

I.T.E.R. hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliŽnten en hun verwanten die op haar diensten beroep doen. 

I.T.E.R. maakt deel uit van een samenwerkingsverband dat bestaat uit vier partners (CAW Brussel, CGG Ahasverus, Alba vzw en Zonnelied vzw). Alle partners zijn verantwoordelijk voor het naleven van de privacywetgeving.

Om kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens van onze cliŽnten. Door middel van deze privacyverklaring wensen we de cliŽnten die op ons aanbod beroep doen, zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop we omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken en over welke rechten de cliŽnt kan uitoefenen met betrekking tot zijn persoonsgegevens.

Volgende basisprincipes hanteren we in de omgang met jouw persoonsgegevens:

-        De gegevens die we van cliŽnten verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken..

-        We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze hulp- dienstverlening mogelijk te maken.

-        We streven ernaar je gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.

-        We bewaken de wettelijke bewaartermijn van je gegevens zodat we ze niet langer dan noodzakelijk bewaren.

-        I.T.E.R. neemt maatregelen die ervoor zorgen dat je gegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.

o   door beperkte toegang te verlenen tot plaatsen waar de gegevens worden opgeslagen (zoals gebouwen en computers) en die toegang op te volgen

o   door technische hulpmiddelen zoals wachtwoorden en verificatie

o   door enkel toegang tot noodzakelijke informatie toe te staan

-        Verwerkers moeten aan eenzelfde niveau van beveiliging voldoen. Verwerkers zijn personen of instanties die voor I.T.E.R. persoonsgegevens verwerken zoals beheerders van het elektronisch dossier of van serverinstallaties, beveiligingsfirmaís, Ö

-        Voor het uitoefenen van je rechten, bij vragen over de inhoud van deze verklaring of bij vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de Data Protection Officers (DPO) van CGG Ahasverus en CAW Brussel via DPO@iter-hulp.be.

Wat zijn je rechten?

Recht op informatie

We staan erop om zeer duidelijk en open te zijn over hoe we met je hulpvraag en je persoonsgegevens aan de slag gaan. Onze hulpverleners nemen dit ter harte en bespreken dit samen met jou. Dit doen we via deze privacyverklaring, onze website, mondelinge uitleg, Ö

Recht om je toestemming in te trekken

Je hebt steedshet recht om jouw toestemming in te trekken. Bespreek dit met je hulpverlener of stuur een mail naarDPO@iter-hulp.be.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht op inzage of een kopie van je dossier. De aanvraag tot inzage of kopie gebeurt steeds via je hulpverlener of via een mail naar DPO@iter-hulp.be. De inzage wordt binnen een termijn van maximaal 30 dagen gegeven.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verkrijgen zodat je deze kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere organisatie die je verder zal ondersteunen).

Recht op verbetering of aanvulling

Je hebt het recht op verbetering of aanvulling van je gegevens. Dat kan als de gegevens die we gebruiken onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. Wanneer de cliŽntinformatie het resultaat is van een professionele beoordeling, kunnen we niet altijd ingaan op je vraag. Je kan altijd laten toevoegen dat je niet akkoord bent met de professionele beoordeling.

Recht op gegevenswissing

Je dossier wordt verwijderd eens de wettelijke bewaartermijn is bereikt (zie hieronder). Als je schriftelijk bezwaar aantekent, kan je je gegevens op eigen verantwoordelijkheid eerder laten wissen.

Recht om klacht in te dienen

Wanneer je vindt dat I.T.E.R. jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de DPOís van CGG Ahasverus en CAW Brussel (via DPO@iter-hulp.be). Zij zullen je klacht behandelen en desgevallend de nodige maatregelen treffen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is. Indien de arts van I.T.E.R. van mening is dat het in het belang is van de cliŽnt dat bepaalde gezondheidsgegevens of resultaten niet worden medegedeeld, mag de arts weigeren om de cliŽnt inzage te verlenen tot diens gegevens.De cliŽnt krijgt hierover dan een gemotiveerde uitleg.

Verwerking van jouw gegevens door I.T.E.R.

We houden gegevens van jou bij voor verschillende doeleinden: cliŽntenzorg, cliŽntenadministratie, cliŽntenregistratie en/of klachtenbehandeling. Hieronder leggen we uit welke soort gegevens we precies bijhouden, waarom, voor hoe lang en met wie deze eventueel gedeeld kunnen worden.

CliŽntenzorg

CliŽntenzorg is het geheel van verstrekte (psychotherapeutische, medisch-psychiatrische, psychosociale, paramedische) zorg of behandelingen aan de cliŽnt of een verwant. Ook het beheer van de gezondheids- en welzijnsdiensten in het belang van de cliŽnt maakt hier onderdeel van uit. Met het doel kwaliteitsvolle en cliŽntgerichte zorg te verzekeren is het van essentieel belang dat we over de correcte persoonsgegevens beschikken. 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van cliŽntenzorg?

 In het kader van cliŽntenzorg verzamelen we volgende gegevens over jou:

-        Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

-        Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, taal,Ö);

-        Gegevens over je gezondheid en leefgewoonten;

-        Medisch-psychiatrische gegevens;

-        Gegevens met betrekking tot de zorg;

-        Gegevens over je gezins- en familieleden en andere derden, enkel indien dit van belang is voor de zorgverlening (zorgrelaties); 

-        Gegevens over opleiding en vorming indien dit relevant is voor de zorgverlening;

-        Gerechtelijke gegevens indien de van belang zijn voor de zorgverlening;

-        Gegevens over seksualiteit en fertiliteit indien die van belang zijn voor de zorgverlening;


Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

I.T.E.R. is wettelijk verplicht om een dossier met psychosociale en medische gegevens bij te houden van elke cliŽnt.  Dit is een multidisciplinair dossier dat alle medische, neuropsychiatrische, psychologische en sociale gegevens samenbrengt. Het dossier in zijn geheel valt onder de verantwoordelijkheid van de multidisciplinaire teams. De samenstelling van het medisch luik gebeurt onder leiding van de arts. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Het dossier kan worden geraadpleegd door alle medewerkers van I.T.E.R. voor wie inzage noodzakelijk is om de nodige zorgverlening te kunnen bieden. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht van de medewerker. De persoonsgegevens die we van en over je hebben vallen onder het beroepsgeheim. 


We delen je gegevens met anderen buiten I.T.E.R. enkel:

-        indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met je wettelijke vertegenwoordiger, Ö). Hiervoor vragen we eerst jouw schriftelijke toestemming op basis van een toestemmingsformulier. We informeren je steeds over wat we met wie delen en waarom zodat je een geÔnformeerde toestemming kan geven. 

-        indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit, de justitie-assistent).

-        indien jijzelf of iemand anders in direct gevaar is of indien er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is, kan informatie overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Omdat je dossier medische gegevens bevat, is de  wettelijke bewaartermijn 30 jaar. Je dossier wordt dus na afsluiting 30 jaar bewaard en nadien volledig vernietigd.

 

CliŽntenadministratie

Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van cliŽntenadministratie? 

-        Volgende categorieŽn van gegevens worden bewaard voor de cliŽntenadministratie:

-        Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

-        Administratieve identificatiegegevens;

-        Gegevens over je verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit

-        Sociale gegevens;

-        FinanciŽle gegevens.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

I.T.E.R. verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals het aanrekenen van de prestaties. De gegevens worden verzameld op grond van je zorgovereenkomst met I.T.E.R.. Gegevens over je gezondheid worden daarbij bewaard omdat dit noodzakelijk is voor het beheer van de gezondheidsdiensten en een correcte aanrekening van de prestaties. Uitleg over de betalingsregeling hangt uit in de wachtzaal en staat op de website.  I.T.E.R. past hierbij de regels toe die de subsidiŽrende Vlaamse overheid oplegt.


Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De verwerking van de medische administratie en facturatie wordt ter plaatse gedaan door de medewerkers van het secretariaat. Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met sociale zekerheidsinstanties, met je mutualiteit of andere aanvullende verzekeringen.


In geval van wanbetaling kunnen bepaalde gegevens ook gedeeld met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder voor de gerechtelijke invordering van de factuur.


Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van de cliŽntenadministratie houdt I.T.E.R. de gegevens bij gedurende de wettelijke bewaartermijn van boekhoudkundige gegevens, zijnde 7 jaar.

 

CliŽntenregistratie

I.T.E.R. registreert ook gegevens van cliŽnten voor doeleinden die door de overheid opgelegd worden, maar ook voor eigen onderzoeks-en beleidsdoeleinden.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van cliŽntenregistratie?

Volgende categorieŽn van gegevens worden bewaard voor de cliŽntenregistratie:

-        Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

-        Administratieve identificatiegegevens;

-        Psychiatrische gegevens;

-        Gegevens over je verzekerbaarheid, waaronder gegevens over je mutualiteit;

-        Sociale gegevens en gegevens over opleiding en beroep;

-        FinanciŽle gegevens.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

De geregistreerde gegevens worden verzameld met het oog op onderzoek, opleiding of andere doeleinden die door de federale of regionale overheden worden opgelegd. Rapportering van bepaalde anonieme gegevens maakt daar onderdeel van uit.


Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die worden verzameld worden verstuurd naar het toezichthoudende Agentschap van de Vlaamse Overheid. Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd (versleuteld). Het enige dat wordt doorgestuurd, is de automatische nummering van onze datatabellen. 


Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De doorgestuurde tabellen maken deel uit van het dossierprogramma en vallen dus onder het medisch dossier.  We houden deze gegevens dus ook bij gedurende de wettelijke bewaartermijn van 30 jaar. 

 

Klachtenbehandeling

Elke cliŽnt van I.T.E.R. heeft het recht om een klacht in te dienen via de klachtenprocedure van I.T.E.R..

 

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van klachtenregistratie?

In het geval er in je specifiek dossier een klacht is, verzamelt I.T.E.R. Ė in functie van wat nodig is voor de behandeling van je klacht Ė volgende gegevens:

-        Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);

-        Gezondheidsgegevens;Gegevens met betrekking tot de zorg;

-        Gegevens met betrekking tot de inhoud van de klacht;

-        Evt. financiŽle gegevens;

-        Evt. gegevens over familieleden;

 

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

I.T.E.R. verzamelt deze gegevens om je klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van je klacht, is het mogelijk dat je gegevens worden gedeeld met een of meer van volgende actoren:

-        De collega of collegaís over wie de klacht gaat

-        De stuurgroep van I.T.E.R. en eventueel de beleidspsychiater

-        Een professioneel raadgever van I.T.E.R. (bv. het Universitair Forensisch Centrum, of een advocaat,Ö)

-        Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend haar raadsarts

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de klacht te kunnen behandelen.

 

Contactgegevens

Je kan I.T.E.R. contacteren op:

Gaucheretstraat 164 - 1030 Schaarbeek

02 512 62 43

iter@iter-hulp.be

jongerenwerking@iter-hulp.be

www.iter-hulp.be

 

Je kan de Data Protection Officers van CGG Ahasverus en CAW Brussel contacteren via DPO@iter-hulp.be.