Seksuele stalking

Stalking is een Engelse jachtterm.  Een stalker is een jager die groot wild besluipt.  Het Nederlandse woord voor stalking is belagen.  Volgens Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse Taal bedreigt een belager iemand anders leven of vrijheid op arglistige, bedekte wijze.  Bij belaging wordt iemand opzettelijk door een ander herhaaldelijk lastig gevallen en wordt daardoor een inbreuk gemaakt op iemands persoonlijke levenssfeer.

Belaging kan vele vormen aannemen.  Enkele voorbeelden :  op straat achtervolgen ; bedreigingen uiten ; telefonisch of schriftelijk ongewenst benaderen ; voor de woning of werkplek posten ; ongevraagd opdrachten geven op naam van het slachtoffer ; verspreiden van valse geruchten over het slachtoffer ; beschadigen, vernielen of verplaatsen van goederen ; onder valse voorwendselen informatie inwinnen over het slachtoffer.  De belager kan ook familieleden, de werkgever, collega's, vrienden en kennissen van het slachtoffer terroriseren.  

In de meeste gevallen bedienen belagers zich van meerdere vormen van stalking. Enkele vormen van stalking kunnen bij een problematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag gerekend worden :

Preventieve hulp kan ertoe bijdragen om erger te voorkomen.  Het is een hele stap om bij jezelf of met behulp van vrienden of een vertrouwenspersoon tot het besef te komen dat het zo niet verder niet kan.  Niemand en ook jijzelf niet heeft er belang bij dat belaging voortduurt.  In slechts de helft van de gevallen vermindert de frequentie zonder tussenkomst van buitenaf.  En daarenboven is er steeds het gevaar van escalatie.  Voortdurende seksuele stalking is op zich voldoende reden om hulp te zoeken die kan helpen bij het stoppen van het geweld.